Werf 1: Vooruit met Gent


Gent: open, positief en dynamisch

Gent is een ambitieuze en toekomstgerichte stad. We kiezen resoluut voor een positieve, gedreven en open bestuursstijl. We creëren een vruchtbare omgeving voor een stevige economie, kiezen voluit voor duurzame transitie en binden de strijd aan met armoede. We zorgen voor een leefbare, kwaliteitsvolle omgeving met jobs nabij. We durven moedige politieke keuzes maken en baseren ons op feiten en samenspraak. We zoeken de dialoog en ontmoeting met burgers, ondernemingen, organisaties, en geven wijken zelf tools in handen.

Wij willen een positief bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen, altijd op een constructieve, hoffelijke en inclusieve manier. Zonder in te boeten op het rebelse karakter van onze stad. De Gentenaars vormen samen een levende stad, een stad die experimenteert en ruimte biedt voor een living lab. We willen vooruit met Gent. We blijven investeren in kwaliteit voor de Gentenaar en een voortdurend verbeterende leefomgeving. We willen dat samen met alle Gentenaars doen.

We laten ons inspireren door goede voorbeelden uit het buitenland. Tegelijk hebben we de ambitie om zelf, als stad, een bron van inspiratie te zijn voor andere steden. Niet alleen door wat we doen, maar ook door hoe we het doen: we streven een goede relatie na met andere overheden zoals de buurgemeenten, de provincie, de Vlaamse en de federale overheid. We beschouwen deze overheden als partners om de uitdagingen aan te pakken die het stadsbestuur en de Gentenaars ervaren. We zetten volop in op het aantrekken van investeringen. We bundelen de Gentse politieke krachten over meerderheid en oppositie heen voor grote stadsdossiers die we bij de Vlaamse en federale overheden verdedigen.

De ruimte waarbinnen de stad evolueert is beperkt. Het vergt creativiteit en nieuwe inzichten om in te spelen op de noden van morgen. We kiezen voor een stads- en economische planning en mobiliteit die hand in hand gaan en niet als parallelle circuits lopen. We nemen als stad hierin het voortouw, maar vragen ook aan de andere overheden om ons daartoe de nodige tools te geven.


Allemaal Gentenaar

Iedereen moet volwaardig deel kunnen zijn van onze stad. Onder andere onderwijs, werk en wonen bieden Gentenaars emancipatie en de kans om hun plek te vinden. We kiezen voor een sociaal beleid dat zich richt tot alle Gentenaars, zonder onderscheid. We waarborgen de sociale grondrechten voor alle Gentenaars. Daarvoor is onder meer een structurele en integrale aanpak van armoedebestrijding nodig.

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooien en actief deelnemen aan het leven in Gent. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal Gentenaar. De dynamiek in onze buurten, wijken en deelgemeenten vormt een grote troef en geeft kleur aan de stad. We omarmen de diversiteit in onze stad, blijven verder sensibiliseren en stimuleren de dialoog en het aangenaam samenleven.

De grote groei van onze stad brengt een positieve dynamiek met zich mee, maar ook grote uitdagingen: wonen, economie, duurzaamheid, klimaat, ongelijkheidskloof, armoede en samenleven. Met moedige keuzes deze uitdagingen aanpakken verhoogt de leefkwaliteit in onze stad.


Financiën en fiscaliteit

We bewaren het budgettaire evenwicht en plannen daartoe geen belastingverhoging. Gerichte beleidsbelastingen of bijkomende retributies worden ingezet wanneer sociale, maatschappelijke, economische en/of ecologische stedelijke problematieken daartoe nopen, zoals in het verleden al gebeurde met de belasting op de leegstand en de belasting op onbebouwde percelen.

Het stedelijk beleid rond beleidsbelastingen en retributies is gericht op het realiseren van de doelstelling van de Stad inzake duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en administratieve vereenvoudiging, en worden in functie daarvan verder gestroomlijnd.

De dienstverlening van Stad Gent moet betaalbaar blijven voor de Gentenaars, de Gentse verenigingen en bedrijven die er gebruik van (moeten) maken. De retributies blijven lager voor Gentenaars dan voor niet-Gentenaars en er zijn kortingen voor specifieke doelgroepen. Gentse verenigingen die een maatschappelijke bijdrage leveren en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van hun sector, genieten van voordeeltarieven.

De bestaande transparantie voor financiën en beleggingen van de stad Gent wordt doorgetrokken naar alle onderdelen van de Groep Gent. We brengen dit in bij de autonome en verzelfstandigde bedrijven en de intergemeentelijke samenwerkingen. Voor de hele Groep Gent wordt een gelijkwaardig duurzaam kader, zoals ontwikkeld door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties , uitgewerkt en in praktijk gebracht. Zoals beslist voor de pensioenreserves van de Stad Gent in het kader rond de beleggingen en financieringen streven we voor de (pensioen)beleggingen over de hele Groep Gent naar een afbouw van de beleggingen in energieproducenten die betrokken zijn in fossiele energie en/of fossiele brandstofreserves aanhouden. Voor de bedrijven waar we wel in wordt gestreefd naar zoveel mogelijk klimaatvriendelijke beleggingen waarbij de CO2-impact zo laag mogelijk is.

We zetten onze koopkracht en subsidiebeleid in om organisaties en bedrijven aan te zetten tot ethisch en duurzaam handelen, onder andere op vlak van fiscaliteit, arbeidsomstandigheden of, discriminatie.


Stad Gent als slagkrachtige en wendbare organisatie

De Gentenaar staat centraal voor ons. De Stad wordt een wendbare en slagkrachtige organisatie die efficiënt en doelgericht inspeelt op onze Gentse samenleving die voortdurend in beweging is. We gaan zoveel mogelijk de verkokering tegen en versterken de kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsdomeinen.


Toegankelijke dienstverlening

Als rode draad hanteren we het principe dat al onze dienstverlening gestoeld moet zijn op de 7 B's: bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar, bekend, betrouwbaar, betaalbaar en begrijpbaar.

Alle diensten van de stad worden zoveel mogelijk fysiek samengebracht in het Stadskantoor aan de Zuid en ingericht op maat van elke Gentenaar. Voor korte verrichtingen, zoals het afhalen van een identiteitskaart, zijn er snelbalies. Voor meer complexe of individuele dienstverlening zijn er de themabalies, waar men op afspraak werkt. We bouwen de dienstverlening in de wijken en deelgemeenten verder uit tot volwaardige Wijkkantoren, waar de ruime dienstverlening van de Groep Gent wordt aangeboden. We richten het Stadskantoor en de Wijkkantoren kindvriendelijk in met speelhoeken en we voorzien verzorgingstafels.

Waar dat wettelijk mogelijk is, worden documenten zoals rijbewijzen en reispassen aan huis bezorgd, wat een tweede bezoek aan het loket uitspaart. Wie zich moeilijk verplaatst, helpen we aan huis, opnieuw voor zover wettelijk mogelijk.

GentInfo wordt verder uitgebouwd tot hét centrale aanspreekpunt voor de volledige Groep Gent, en vervult ook een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen die geen toegang hebben tot digitale dienstverlening.

Klantvriendelijkheid is een speerpunt in de stedelijke dienstverlening. Klachten worden op een performante manier opgevolgd. De ombudsdienst van de stad blijft ten volle zijn rol spelen en richt zich sterker tot kinderen en jongeren.

We nemen alle stedelijke reglementen onder de loep, gaan na of ze nog actueel, nuttig en nodig zijn, en vertalen ze in begrijpelijke en vooral visueel toegankelijke taal. We betrekken de gebruikers bij de aanpassing van de reglementen, zodat ze ook bruikbaar en begrijpbaar zijn voor burgers, ondernemers en verenigingen, en niet ingegeven vanuit de (juridische) afwegingen van de overheid.

Digitale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging

Onnodige administratieve lasten willen we zoveel mogelijk vermijden, met als uitgangspunt: ‘De gegevens moeten lopen, niet de mensen.’ Dit geldt zowel voor individuele burgers als voor ondernemers, bedrijven en verenigingen.

We schakelen een versnelling hoger in de uitbouw van de digitale dienstverlening. Open source is dé richtlijn in ons informaticabeleid. We voeren een écht e-loket in met digitale identificatie en de mogelijkheid tot elektronische betalingen. We investeren ook in het klantenmanagementsysteem, waardoor burgers niet meer bij elk contact met de overheid hun gegevens opnieuw moeten invullen en waardoor ze online hun dossiers kunnen opvolgen. Een dergelijk systeem zorgt bovendien voor automatische rechtentoekenning en wijst burgers op mogelijkheden, zoals premies of kortingen waarvoor ze in aanmerking komen.

We bekijken permanent de nieuwe mogelijkheden die ontstaan door digitale innovaties en zetten gericht in op bijkomend development. Samen met creatieve en ondernemende Gentenaars zullen we bovendien nieuwe applicaties ontwikkelen of verbeteren, die alle stedelijke dienstverlening laagdrempelig maken of op een andere manier verbeteren. Hierbij kan verder gebouwd worden op en aan de beschikbare open data.

Niet alle producten kunnen echter online aangeboden worden en ook niet elke Gentenaar is voldoende digitaal onderlegd. Een fysieke loketwerking blijft dus nodig. In de onmiddellijke omgeving van fysieke loketten stellen we computers ter beschikking om de Gentenaars kennis te laten maken met de digitale dienstverlening. Wie dat nodig heeft, kan daar ook persoonlijke bijstand krijgen. In samenwerking met middenveldorganisaties dichten we de digitale kloof voor zoveel mogelijk groepen. We willen een maximale neutrale internettoegang garanderen onder andere via het beheer van glasvezelnetwerken.

 

Vlot contact met alle Gentenaars

Stad Gent was bij de pioniers inzake overheidscommunicatie met de publicatie van het Stadsmagazine. We onderzoeken het invoeren van specifieke wijkmagazines, gebaseerd op wat relevant is voor de eigen wijk.

De Gentenaars moeten pro-actief, snel en gericht informatie krijgen, via de website van de Stad Gent, maar ook via het gerichte gebruik van sociale media en digitale informatieborden aan alle wijkkantoren of dienstencentra. Op de website van de Stad vindt de Gentenaar een duidelijk overzicht van activiteiten, beleidsbeslissingen en relevante documenten.

We blijven investeren in vlot beschikbare informatie, ook voor Gentenaars die geen internettoegang hebben of digitaal ongeletterd zijn.

 

Stad Gent als werkgever

Deskundige en gemotiveerde personeelsleden vormen de beste garantie op een kwalitatieve dienstverlening. We voeren daarom een modern human resources-beleid waarbij leiderschap gepaard gaat met het coachen en stimuleren van de medewerkers. We koesteren hun talenten, we bieden vorming aan, comfortabele en veilige werkplekken en een gelijkwaardige verloning en pensioen voor alle medewerkers. We voeren een beleid dat ervoor zorgt dat job en privéleven goed te combineren zijn.

De diversiteit van ons personeelsbestand verhoogt de herkenbaarheid van de stadsdiensten voor haar burgers en vormt een meerwaarde voor onze organisatie. Daarom voeren we binnen Groep Gent een actief diversiteitsbeleid. We werken mogelijke drempels in de selectieprocedures weg. In ons aanwervingsbeleid focussen we op de benodigde competenties. We erkennen eerder en elders verworven competenties (EVC). Binnen de Groep Gent worden ook geschikte kandidaten aangeworven die niet het gevraagde diploma hebben, maar wel relevante kennis en ervaring.

Bij de instroom van nieuwe medewerkers houden we rekening met het aandeel mensen van niet-Belgische origine in de beroepsbevolking van onze stad. We streven ernaar binnen Stad Gent hetzelfde aandeel te halen. Momenteel is dat 30 procent, maar dit cijfer wordt blijvend aangepast aan de veranderende realiteit.

Voor mensen met een handicap streven we naar minstens 2 procent medewerkers binnen onze organisatie.

Stad Gent gelooft in dialoog met haar burgers, en ook in de sociale dialoog. Een stad maak je samen, dus ook met de personeelsvertegenwoordigers. Overleg met de vakbonden is uitermate belangrijk voor het uitstippelen van het personeelsbeleid.

 

Wil je op de hoogte blijven?

Krijg je de Fractiemailing nog niet en wil je vanaf 3 januari op de hoogte blijven van het werk van onze schepenen en gemeenteraadsleden? Wekelijks versturen we een Fractiemailing zodat je niets hoeft te missen van de Gentse politieke actualiteit. Alle informatie vinden jullie ook altijd terug op onze sociale media!

SCHRIJF JE IN VOOR DE FRACTIEMAILING

Volg ons ook op: