Stedelijk Actieplan Geluid voor een leefbare én levendige stad

Woensdag 17 december keurde de Gentse gemeenteraad het Stedelijk Actieplan Geluid  goed. Dit plan zet in op een levendige én leefbare stad. Aan de hand van een reeks concrete maatregelen streeft de Stad Gent er naar dat tegen 2030 het geluidsniveau van het wegverkeer ter hoogte van alle woningen beneden de 70 dB(A) blijft. Tegelijkertijd wil het Gentse stadsbestuur  inzetten op het behouden en het versterken van bestaande rustpunten in de stad. Stedelijke rustpunten kunnen een noodzakelijk tegenwicht bieden aan de geluidshinder die inherent is aan een verstedelijkt gebied. Pionierswerk in Vlaanderen. Maar ook geluidshinder afkomstig van horeca, evenementen en de Gentse Feesten wordt aangepakt. Schepen van Leefmilieu, Klimaat en Energie Tine Heyse: “We kiezen met dit geluidactieplan duidelijk voor een evenwicht tussen een leefbare en een levendige stad. Via concrete maatregelen willen we de geluidsoverlast indijken, zonder dat we het bruisende karakter van de stad hierbij ondermijnen.” Meer info: http://www.tineheyse.be/milieu/gents_actieplan_geluid_-_voor_een_leefbare_%C3%A9n_levendige_stad

Tags: