Radicalisering in de kering in Gent

Gemeenteraad 25 januari 2016 - Tussenkomst Bram Van Braeckevelt over radicalisering

 

Er zouden vijf Syriëgangers vertrokken zijn uit Gent. In vergelijking met andere steden valt dat voorlopig goed mee, zou men kunnen denken. Maar het zijn er uiteraard vijf teveel. Bovendien is het aantal vertrokken Syriëgangers een nogal cynische graadmeter van een beleid…

Al lang voor de aanslagen in Parijs van 13 november weten we dat radicalisering ook in ons land een realiteit is. En dat we dat in de kiem moeten smoren, ook in Gent. Dankzij de inzet van velen (van inspecteurs tot jeugdwelzijnswerk en onderwijs) hebben radicale ronselaars het in Gent niet makkelijk om voet aan de grond te krijgen.

Echter, er spelen ook heel wat bovenlokale elementen een rol. Vandaar het belang van de voorliggende samenwerkingsnota met parket en de bijbehorende nota’s rond ‘Radicalisering in de kering’, wat een doordacht plan is met gerichte inzet. Want, zoals de nota zelf ook stelt, radicalisering kent individuele, omgevings- en maatschappelijke oorzaken. Geen enkele Gentenaar wil zich onveilig voelen. Maar, en ook belangrijk, geen enkele Gentenaar wil zich onterecht geviseerd voelen. Er wordt doelgericht, gecoördineerd en integraal gewerkt.

Hét voorbeeld hiervan is de 'casemanager' die de verbindingsfiguur zal zijn tussen de verschillende actoren die een rol spelen in dit proces. Natuurlijk is de Gentse aanpak belangrijk, maar dit kan niet enkel een Gentse verantwoordelijkheid zijn. Het is in belang van iedereen dat ook centrale overheden Gent hierin ondersteunen en lessen trekken uit de rapporten en evaluaties die zullen volgen. Wat voor ligt is een integrale benadering waarbij heel wat actoren zelf een verantwoordelijkheid hebben, maar waar tegelijk ook op samenwerking ingezet wordt. Dat uit zich in de samenstelling van de stuurgroep en het kernteam radicalisering. Die is evenwichtig en bevat verschillend diensten die samen een goed beeld hebben van de Gentse samenleving. Uiteraard met respect voor sereniteit en deontologie rond privacy.

De Groenfractie waardeert dan het beleid dat duidelijk radicalisering de kop wil indrukken, vanuit een realistische, evenwichtige en rechtvaardige insteek. Daarnaast waarderen we ook de betrokkenheid van de mensen uit de brede Gentse samenleving die dit zullen concretiseren in scholen, jeugdwelzijnswerk, OCMW, Gentse moskeeën, het middenveld die mensen met buitenlandse origine verenigt, politie, parket,… Er is in de diepte gewerkt en lessen getrokken waar dat nuttig was.

We hebben dit weekend in de krant kunnen lezen hoe een aantal gemeenten omgaan met radicalisering. Maar een ambtenaar alleen is natuurlijk niet genoeg. Er is een doordacht plan, visie en inbedding nodig. Dat is dan ook exact wat voorligt en wat onze Groenfractie wenst te onderschrijven.

Tags: