Ook intercommunales moeten transparanter werken

Mandatarissen van Groen en sp.a maakten vorige week als eerste hun mandaten en vergoedingen bekend. Dit was niet van die aard dat plots alle vragen over vertegenwoordigingen en intercommunales beantwoord waren. Ook de persberichten over Cevi vzw riepen nieuwe vragen op. Logischerwijze werd hierover in de gemeenteraad geïnterpelleerd. Al voelt Bram Van Braeckevelt zich als fractieleider van de Gentse Groenen niet echt aangesproken.

 

De gemeenteraad van maandag was na de recente ontwikkelingen geheel anders van toonzetting dan de spoedgemeenteraad van vorige week. Alle democratische partijen beseften dat het debat ook kan gevoerd door de bal te spelen en niet de man. Zo kunnen bij de werking van meerdere intercommunales en samenwerkingsverbanden zeer zeker terechte vragen gesteld worden. Maar de Groene raadsleden mogen zichzelf recht in de ogen kijken, aldus fractieleider Bram Van Braeckevelt. Onze raadsleden leveren immers wel goed en degelijk werk in heel wat intercommunales. In Cevi,  de vzw waarover heel wat te doen was de voorbije week,  pleitten zij al eerder voor een ethisch beleggingskader. En de toezichthouders beslisten daar al eerder, op aangeven van Groen, tot afschaffing van het jaarlijks etentje. Met dezelfde ingesteldheid ijveren Groen-raadsleden in SOGent  voor goede, op mensenmaat gerichte stadsontwikkeling, in WoninGent voor meer en kwaliteitsvolle sociale woningen, in Jan Palfijn voor betaalbare én kwaliteitsvolle gezondheidszorg,…

Bovendien blijkt uit niets dat Groen-mandatarissen onverantwoorde of hoge vergoedingen zouden ontvangen hebben.

 

Finaliteit onderzoeken

Deze intercommunales, stedelijke bedrijven en aanverwante instellingen hebben wel degelijk hun nut en functie. Hieraan voorbijgaan betekent het uit handen geven van een wezenlijke taak van de overheid aan de private sector, en dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Daarom steunde de Groen-fractie volop het geamendeerde voorstel om het belang van intercommunales en aanverwante structuren waarin mandatarissen van de Stad afgevaardigd zijn kritisch te onderzoeken. Naast de eerder gemaakte afspraken (meer transparant besturen, ethisch beleggingskader uitrollen, versneld terugtrekken uit Publilec en aftoppen van de inkomens van schepenen en burgemeester), kunnen er zeker nog stappen gezet worden die de meerwaarde en finaliteit van de Gentse vertegenwoordigingen effectief ook tegen het licht houden.

  1. Wat is de doelstelling van de intergemeentelijke samenwerking, de organisatie of participatie?
  2. Is de doelstelling van publiek belang in het algemeen en voor Gent in het bijzonder?
  3. Is het opportuun om de samenwerking, de organisatie of participatie stop te zetten, dan wel te continueren of uit te breiden?
  4. Hoe wordt er bestuurd? Hoeveel mandaten zijn er? Tegen welke vergoeding en kan dit eventueel verminderd worden?

Deze vragen zullen door de ‘Cel Verzelfstandiging’ van de stad onderzocht worden. Nog voor de zomervakantie moet een rapport voorgelegd worden: welke initiatieven kan de Stad zelf nemen om de werking te optimaliseren en het  aantal afgevaardigden te verminderen.

Daarnaast heeft ook de Vlaamse regering een belangrijke rol te spelen. Zowel de bevoegdheid van intercommunales als de grootte van steden en gemeenten en het statuut van gemeenteraadsleden, ligt in de handen van die regering. Ook in het Federaal parlement leeft het debat over cumul van beroepspolitici volop.

Van de nood een deugd maken

 

De politiek is door het stof gegaan. Helaas geldt dat voor een aantal mensen ook persoonlijk. Dit moment mag dan ook niet zomaar passeren. De fundamentele vragen moeten nu beantwoord worden. Het is tijd om verder orde op zaken te stellen op vlak van  intercommunales en dit op alle niveau’s. Van lokaal naar bovenlokaal. Samen moeten we verder de transparantie waarmaken, het ethisch beleggen verder ontplooien en de werkzaamheden rond de deontologische code en commissie concreet maken.
Bram besluit: “Gentenaren verwachten dat ze betrokken worden, en dat wij politici met Gent en de Gentenaren bezig zijn, laat ons dat vooral doen”. 

Tags: