OCMW beleidsevaluatie 2016: sterk werk, maar de uitdagingen blijven groot

Bij de vaststelling van de OCMW jaarrekening 2016 hielden de drie coalitiepartners voor het derde jaar op rij een gemeenschappelijke tussenkomst. In de jaarrekening wordt het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd, zowel inhoudelijk als financieel.

Groen OCMW-fractievoorzitter Liliane De Cock benadrukte de grote inzet van het OCMW in de bestrijding van armoede. “Het is een duidelijke politieke keuze in Gent om een doordacht armoedebeleid te voeren met een grote aandacht voor kinderarmoede. In Gent wordt nog steeds één op vijf Gentenaren geboren in armoede en in het jaar 2016 heeft één op tien Gentse jongeren leefloon gekregen van het OCMW.”

Het Gentse armoedebeleid werd ook in 2016 verder uitgebreid. Enkele voorbeelden:  

  • Er wordt extra ingezet op actieve rechtentoekenning
  • Meer studenten krijgen ondersteuning in hun traject naar een diploma
  • De aanvullende financiële hulpverlening werd hervormd en ingevoerd. In totaal steeg het bedrag voor aanvullende financiële hulp van 1.052.000 euro in 2015 naar 1.656.500 euro in 2016.

 

Ook op gebied van sociale activering en tewerkstelling valt op dat we steeds meer mensen bereiken: een stijging zowel binnen de emancipatorische werking als de arbeidszorg. Het aantal mensen dat doorstroomt naar de arbeidsmarkt neemt toe en ook het aantal artikel 60 tewerkgestelden steeg in 2016.  

Al deze verhoogde inspanningen ten spijt, blijven de cijfers een weinig rooskleurig beeld geven.  De druk op de OCMW’s wordt jaarlijks groter. Vlaamse en federale sociale zekerheids- of tewerkstellingsmaatregelen worden strenger of zelfs volledig afgeschaft. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben van het OCMW, niet voor niets het laatste vangnet. Dat het aantal Gentenaren met een leefloon steeg in 2016 met 5%, kan dan ook niet verwonderen. Dit is inderdaad een triest record, zoals in de pers te lezen valt, bevestigt Liliane. Overal in Vlaanderen moet het lokaal niveau meer en meer bijspringen. De manier waarop ieder OCMW dat doet is echter erg verschillend. Onze intentie is en blijft om zoveel mogelijk mensen in te sluiten. 

Tags: