Nieuwe deontologische commissie en code voor raadsleden in Gent

De Stad heeft al sinds ‘98 een deontologische commissie die klachten behandelt over raadsleden en schepenen, wanneer hun handelen deontologisch in vraag gesteld wordt. De eerste keer dat de commissie deze legislatuur zich over een dossier moest uitspreken, maakte de politiek geen goede beurt. De uitspraak had geen breed draagvlak en er werd gelekt in de pers.

Toen de Optima-zaak plots op tafel kwam, was er geen vertrouwen dat deze commissie dit dossier op een goede manier zou behandelen, laat staan er een gedragen uitspraak over zou kunnen doen. De hiervoor opgerichte ad hoc commissie, de zogenaamde Optima-commissie, besliste niet toevallig  om zowel de deontologische code voor raadsleden, als de samenstelling van de deontologische commissie te herbekijken.

In de commissie Huishoudelijk Reglement is nu een breed draagvlak gegroeid over de inhoud van de nieuwe deontologische code én over de samenstelling van de deontologische commissie.

Deze nieuw samengestelde commissie zal bestaan uit afgevaardigden aangeduid door de fracties en evenveel onafhankelijken. Politici behandelen deontologische kwesties over collega-raadsleden voortaan dus niet meer alleen, maar gaan het gesprek hierover aan met onafhankelijke ‘wijze’ burgers. Beiden zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. En binnen de politieke groep heeft de oppositie evenveel stemrecht als de meerderheid. De voorzitter wordt gekozen uit de groep onafhankelijken.

De nieuwe code zal veel scherper inzoomen op wat verstaan wordt als ‘integer’ handelen van raadsleden, burgemeester en schepenen bij uitoefening van hun mandaat; belangenvermenging moet in alle omstandigheden vermeden worden.

De vernieuwde samenstelling ligt ter bespreking voor op de gemeenteraad van november, samen met de verscherpte deontologische code.

Fractieleider van Groen Gent, Bram Van Braeckevelt is tevreden. "Niet alleen wat opgenomen staat in de deontologische code is positief, maar ook de politieke consensus is belangrijk. Hierbij tonen we aan dat we elkaar in Gent over de partijgrenzen heen kunnen vinden en dat is een belangrijk politiek signaal waar veel Gentenaars naar zaten te snakken."

Tags: