Nieuwe deontologische code en deontologische commissie na aanbevelingen optima-commissie.

De Optima-zaak was niet goed voor de Gentse politiek. Een jaar later keurden we in de gemeenteraad unaniem een aangescherpte deontologische commissie goed en een nieuwe samenstelling voor de deontologische commissie. Die commissie is voor de helft samengesteld uit onafhankelijken en anderzijds uit evenveel leden uit de meerderheid als uit de oppositie. Ze dus is versterkt, duidelijker en wars van ingenomenheid.
 
Dit staat naast de belangrijke zaken als een halfjaarlijkse commissie over de intercommunales, die publiek toegankelijk Is. De gestarte stadsbouwmeester. Publieke mandatenlijst van raadsleden. Eind december komt er nog een bespreking over de positie van Gent in de intercommunales, op basis van verschillende evaluaties.
 
Bram Van Braeckevelt: De consensus over de deontologie en transparantie is een belangrijk politiek signaal, waar veel Gentenaars naar zaten te snakken.
Lees hier Bram Van Braeckevelt zijn integrale tussenkomst van de gemeenteraad van 21 november 2017:
 

Collega's,

Het is een belangrijk politiek signaal dat we vandaag deze hernieuwde deontologische code en de nieuwe samenstelling van de deontologische commissie kunnen goedkeuren.  Als de integriteit  van politiek in vraag wordt gesteld, dan kunnen we als politici niet anders dan te ageren en op een gedragen manier onze politieke verantwoordelijkheid opnemen.

Een jaar geleden presenteerde de commissie sui generis zijn aanbevelingen aan deze gemeenteraad. Deze commissie, geïnstalleerd na de optima-zaak, kwam onder andere tot de vaststelling dat de deontologische code aan een update toe is gezien ze niet langer actueel was; hetzelfde gold voor de samenstelling van de deontologische commissie. De commissie Huishoudelijk reglement heeft zijn werkzaamheden beëindigd en vanavond kunnen we dit allen goedkeuren.

Andere aanbevelingen van de commissie werden ondertussen ook ter harte genomen.

De halfjaarlijkse terugkoppeling uit de intercommunales blijft georganiseerd, is publiek toegankelijk en hier kunnen raadsleden zoals altijd hun rol spelen. De stadsbouwmeester werd ondertussen geïnstalleerd.  De mandaten en het engagement van de raadsleden werden publiek gemaakt.  En aan de evaluatie en oefening over de intercommunales en externe organisaties werd hard gewerkt en kunnen we halverwege december misschien besluiten.

Wat de deontologische code zelf betreft... We zijn het over eens dat deze code duidelijker en krachtiger is dan voorheen, zo zijn de gedragsregels rond bv. dienstreizen nauwkeuriger omschreven dan voorheen. De vele debatten die we in de schoot van de verschillende commissie voerden, waren ook nodig en verrijkend om het over aantal zaken eens te worden.

Bovendien, het is belangrijk dat de geest van deze deontologische code voor lokale mandatarissen niet enkel voor de raadsleden van tel is, maar ook de basis is voor elkeen die namens Stad Gent belangen behartigt.

Even belangrijk, zo niet nog belangrijker, om het vertrouwen in de Gentse politiek te herstellen, is de nieuwe samenstelling van de deontologische commissie. Ook dit ligt vandaag voor. Deze nieuw samengestelde commissie zal bestaan uit afgevaardigden aangeduid door de fracties en evenveel onafhankelijken. Politici behandelen deontologische kwesties over collega-raadsleden voortaan dus niet meer alleen, maar gaan het gesprek hierover aan met onafhankelijken. Beiden zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. En binnen de politieke groep heeft de oppositie evenveel stemrecht als de meerderheid. De voorzitter wordt gekozen uit de groep onafhankelijken. Ook dit is belangrijk om de politieke geloofwaardigheid te versterken.

Collega's,

Dergelijke code als rode draad voor het politiek handelen is voor de Groenfractie een evidentie, maar ook geen eindpunt.  Er zijn heel wat maanden van afstemming en debat aan vooraf gegaan. In publieke zittingen overigens. Ook de Groenfractie heeft daar aan de kar getrokken. Een aantal voorstellen werden opgenomen, een aantal niet. Maar dat is niet de essentie, de essentie is dat we collectief lessen hebben getrokken uit het verleden. Wij allemaal, samen.

En dat pleit niet voor de ene of de andere partij, niet voor meerderheid of oppositie, maar voor de geloofwaardigheid in de Gentse politiek. En dat is belangrijk...  


Maar niet voldoende natuurlijk. Alleszins niet om ons nu al op de borst te kloppen, collega’s.

Als ik al iets geleerd heb uit de vele voorbije debatten, is het dat we onmogelijk alles in regeltjes kunnen vatten, zonder van het politieke bedrijf een kleuterklas te maken waar van A tot Z netjes uitgeschreven staat hoe we ons moeten gedragen. We hebben immers als politici ook een eigen verantwoordelijkheid…  

Deze nieuwe code moet ons allen vooral aansporen om goed na te denken, niet alleen of een bepaald gedrag mag volgens het recht, en volgens deze code, maar ook of het wel ‘kan’: de vraag of iets juridisch verantwoord is, is nog steeds van een andere orde dan de vraag of het ook deontologisch verantwoord is. De actualiteit buiten Gent, van de voorbije dagen heeft dit ook weer aangetoond. Er wordt terecht naar politici gekeken. Daar moeten we ons bewust van zijn, zonder bang of overmoedig te zijn. Bewust van onze eigen verantwoordelijkheid, en dus ook gevoelig voor een mogelijke schijn van belangenvermenging. De politieke consensus over de deontologie en transparantie is belangrijk. Hierbij tonen we aan dat we elkaar in Gent over de partijgrenzen heen kunnen vinden en dat is een belangrijk politiek signaal waar veel Gentenaars naar zaten te snakken.


We hebben herwonnen vertrouwen in deze nieuwe deontologische code en commissie. Ze is versterkt, duidelijker en wars van ingenomenheid.

Laat ons er vanuit gaan, dat deze deontologische code en commissie, preventief is. Als we dan toch beroep op moeten doen, dan weten we vandaag dat te terug vertrouwen kunnen hebben op de procedures en de aanpak. Maar… in alle eerlijkheid, ik hoop dat we er in Gent, geen beroep meer moeten op doen.

 

 

Tags: