Milieueffecten van project Zeeschelde dienen beter te worden onderzocht

Tine Heyse - ontheffingsvraag project-MER – 15 februari 2016

 

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wenst de Schelde vanaf Gent tot de Ringvaart her in te richten, door o.a. het bouwen van een sluis ter hoogte van Heusdenbrug. Hierdoor zou de getijdenwerking niet langer tot de Sas- en Bassijnwijk komen en dreigen belangrijke natuurwaarden verloren te gaan.

De dienst Mer van de Vlaamse overheid heeft nu beslist dat er geen ontheffing kan worden toegestaan aan W&Z voor het opmaken van een project-MER. Er dient m.a.w. een project-MER of Milieu Effect Rapport opgesteld te worden. In haar beslissing stelt de dienst Mer o.a. dat het project niet alleen een impact kan hebben op de Zeeschelde, maar ook op de Gentse binnenwateren die zich stroomopwaarts bevinden. Gezien er een nieuwe stuwsluis geplaatst zou worden, zal een deel van de projectlocatie niet meer tij-afhankelijk zijn, waardoor dit gedeelte van de Schelde wellicht zal aansluiten bij de Gentse binnenwateren. Bijgevolg is het aangewezen om niet alleen de impact op de Zeeschelde te onderzoeken, maar ook op de Gentse binnenwateren.

Schepen van Milieu Tine Heyse: ‘Dit is een heel belangrijk moment in een dossier dat al jaren aansleept. Een project-MER biedt de kans om ook alternatieven met optimaal behoud van de getijdenwerking te onderzoeken. Iets wat tot nu nog niet grondig genoeg gebeurde. Dit met het oog op de verdere ontwikkeling van de unieke getijdennatuur én een maximale garantie voor veiligheid tegen overstromingsrisico’s.’ 

Tags: