Mensen in armoede perspectief geven

Na een weinig verheffende uithaal van de federale staatssecretaris van armoedebestrijding aan het adres van  enkele wetenschappers, trad professor Cantillon, experte terzake, staatssecretaris Demir (N-VA) bij: de federale regering zal er inderdaad niet in slagen de sociale minima op te tillen tot de armoedegrens. Armoedebestrijding is immers niet iets wat je er zomaar bijneemt maar vergt een zeer grote inspanning van de hele samenleving, op vele verschillende niveaus. OCMW-fractieleider Liliane De Cock is het helemaal eens met deze stelling.  Op lokaal vlak werken we wel op vele domeinen maar kunnen we de trend - bij gebrek aan voldoende steun van de bovenlokale overheden - onvoldoende keren. Maar wat je zeker niet kan doen, is de mensen in armoede hun perspectief en hoop op verandering ontnemen, wat de staatssecretaris jammer genoeg net wel deed.

In de aanloop tot de Werdelddag van Verzet tegen Extreme Armoede hield de commissie Welzijn samen met de OCMW-raadsleden haar  tweejaarlijkse evaluatie van het Gentse Armoedebeleidsplan.  Armoedebestrijding is en blijft een complex gegeven dat vraagt om gepaste antwoorden en acties op alle beleidsniveaus. “Niet al die betrokken beleidsmakers zetten even sterk in op armoedebestrijding, anderen nemen zelfs contraproductieve maatregelen... Terwijl we mensen in armoede vooral juist perspectief op verandering moeten geven” stelt raadslid Liliane De Cock. We zijn ervan overtuigd dat we in Gent een verschil maken voor mensen in armoede, bijvoorbeeld door hen via aanvullende steun meer financiële ruimte te geven, door hen via het project Foodsavers gezond en gevarieerd voedsel aan te bieden, door hen te begeleiden in het vinden en behouden van een woning, door mensen proactief hun rechten toe te kennen, … .  Liliane herinnerde ook aan de oprichting van een Task-force Woonrecht om de onderkant van de Gentse woonmarkt te versterken.  “Maar het  moet nog beter, zeker de strijd tegen kinderarmoede vraagt dat alle neuzen op alle beleidsniveaus in dezelfde richting gezet worden. In Gent maken we nog meer werk van stadsbrede samenwerking tussen professionelen en vrijwilligers, en tussen alle verschillende stadsdiensten."

Tags: