Liliane De Cock volgt Evita Willaert op als OCMW-fractieleider van Groen in Gent

Liliane De Cock (links) neemt de fakkel over van Evita Willaert (© Imagedesk)

Na haar verkiezing tot federaal parlementslid besloot Evita Willaert de fakkel van Groen-fractievoorzitter aan het Gentse OCMW door te geven aan collega-raadslid Liliane De Cock. Dit werd bevestigd op de jongste OCMW-raad.

Op 25 mei werd Groen OCMW-fractieleider Evita Willaert verkozen als federaal parlementslid. Evita zal in de Kamer onder andere de thema’s sociale zaken en armoedebestrijding opvolgen. Daarom kiest ze er bewust voor ook als OCMW-raadslid actief te blijven; haar Gentse ervaring wil Evita meenemen naar de Kamer, en hier wil ze haar Brusselse kennis inzetten. Evita: “Ik zit nu bijna 4 jaar in de OCMW-raad. Net nu ik in Brussel over armoedebestrijding en sociaal beleid op federaal niveau mee kan praten, zou het zonde zijn de plaatselijke politiek vaarwel te zeggen. Ik haal er dagelijks kracht uit om me te blijven inzetten voor een ander sociaal beleid. Want in Gent doen we het anders, dat is voor mij duidelijk. Zo willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat cliënten hun rechten effectief opnemen en maken onze diensten daarom werk van een meer proactieve werking van de dienstverlening.”

Maar het fractievoorzitterschap draagt Evita over aan Liliane De Cock. Liliane zal Evita ook opvolgen als plaatsvervangend OCMW-voorzitter en als ondervoorzitter van AZ Jan Palfijn. Evita Willaert werd op de jongste OCMW-raad door haar collega-fractieleiders van de meerderheid bedankt voor haar inzet, gedrevenheid, daadkracht en loyale houding de voorbije jaren.

Liliane De Cock beschikt eveneens over parlementaire ervaring en is sinds deze legislatuur OCMW-raadslid. Professioneel werkt ze als docent en supervisor bij volwassen cursisten orthopedagogie aan de Vormingsleergang Sociaal en Pedagogisch Werk te Gent. Zo heeft Liliane dagelijks voeling met de sociale realiteit van veel mensen. Tot op heden was Liliane lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dit comité zet de grote lijnen van het te volgen sociaal beleid uit, maar beslist ook over individuele steunverlening aan OCMW-cliënten. Haar professionele ervaring was hierbij al erg nuttig, om rechtvaardig en billijk te oordelen in individuele dossiers. “Door mijn ervaring zie ik geen dossiers, maar concrete mensen voor me”, zegt Liliane, “en dat helpt om billijk maar zeker ook menselijk te oordelen over het al dan niet verlenen van steun”. Liliane wil de grote lijnen die haar voorganger reeds uitzette, verder concretiseren. “Ik wil me vooral inzetten om de Groene accenten van dit bestuursakkoord verder te realiseren. Daarbij denk ik vooral aan de verhoging van de aanvullende steun, interculturalisering van de ouderenzorg en versterking van de emancipatorische werking van onze dienstverlening ”. Er ligt dus nog veel werk op de plank, maar dat schrikt de nieuwe fractieleider allerminst af.