Leefbaar, kindvriendelijk en veerkrachtig Gent tot in 2020

Eind december ligt traditioneel de budgetwijzing en aanpassing van het meerjarenplan voor op de gemeenteraad. Hieronder lees je de integrale tussenkomst van fractievoorzitter Bram Van Braeckevelt namens de volledige Groen-fractie.

 

Bij de aanvang van deze legislatuur werd duidelijk dat dit bestuur bouwt aan een kindvriendelijke, leefbare stad. De manier waarop we omgesprongen zijn met verschillende uitdagingen die op ons af zijn gekomen, toont ook nog eens aan hoe veerkrachtig we als Gent kunnen ageren.

Een zichtbare uitdaging is wellicht de aanpak van de vluchtelingencrisis, die tot nu toe - met de middelen die we ter beschikking hadden - op een menselijke manier is aangepakt.

Minder opvallend, maar met een veel grotere impact op onze stad, is bevolkingsgroei van 5% op het einde van deze legislatuur. Dat zijn gemiddeld meer dan 2.000 extra Gentenaars per jaar. Dit zorgt voor enorm veel uitdagingen. Op vlak van kinderopvang, onderwijs, veiligheid, dienstverlening, voldoende groen, huisvesting, mobiliteit, samenleven en ecologische draagkracht.

Toch is de levenskwaliteit de voorbije jaren in Gent niet achteruit gegaan. In tegendeel.

Elk jaar zetten we concrete stappen richting een kindvriendelijke stad. De bijgekomen capaciteit voor kinderopvang en onderwijs is indrukwekkend. Ook de kans om kind te zijn binnen en buiten de schooluren wordt gestimuleerd met o.a. de groene en avontuurlijke speelplaatsen - die er nu al zijn - en de spelprikkels die steeds meer zichtbaar worden in het straatbeeld. - Bram Van Braeckevelt 

Elk jaar worden mobiliteitsknooppunten aangepakt zodat Gent op korte en lange termijn gezond en bereikbaar kan zijn, met nakende invoering van het circulatieplan als belangrijkste onderdeel van de model shift die we als stad aan het maken zijn. De cijfers zijn dan ook duidelijk. Dit jaar, dat nog niet om is, zijn er 11% meer fietsers in de visserij en 5% meer aan de coupure. De verwijzing naar Kopenhagen, die deze week in de krant stond, liegt er niet om.

Ook de lokale economie doet het goed. In tegenstelling tot wat sommigen willen beweren, cijfers bevestigen dat ook, het aantal handelszaken groeit met 6%.

In tijden van wachtlijsten voor sociale huisvesting is leegstand zeer schrijnend. De inspanningen op renovatie (zoals Rabot) en nieuwbouw van sociale woningen zijn noodzakelijk om op lange termijn voldoende en kwaliteitsvolle sociale woningen te realiseren. Denkmaar aan de 7 miljoen euro die werd uitgetrokken! De realisatie van een ecologische modelwijke is cruciaal in de opbouw naar een ecologische stad. In 2014 daalde de CO2 uitstoot met 15% in vergelijking met 2007. We moeten voorzichtig zijn en de sprong naar 40% in 2030 zal nog veel inspanningen vergen, maar de doelstelling om tegen 2019 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen komt met de ingeslagen koers alvast in zicht.

Het is niet omdat we op een goede koers zitten, dat er daarom geen uitdagingen meer zijn. Ik noem er 3 op: diversiteit, draagkracht en wonen.

  1. Gent is een open en warme stad, maar we mogen nog niet rusten om de kracht van de diversiteit in de Gentse bevolking nog beter uit te spelen. Gent krijgt elk jaar meer en meer inwoners en wordt ook elk jaar diverser. We moeten ervoor zorgen dat de diversiteit van de Gentenaar en de meerwaarde die hieruit voortkomt zichtbaar is in alle echelons. 

  2. Daarnaast is er ook het actueel debat over evenementen en rustmomenten in onze stad. Niemand wil dat Gent herleidt wordt tot een openlucht evenementencentrum. Een bruisende stad is meer dan alleen een stad met veel evenementen. Een bruisende stad kent ook zijn rustmomenten en staat garant voor kwaliteitsvolle evenementen. Dat draagt bij tot de aantrekkelijkheid van Gent, zowel voor de bezoeker als de bewoner. 

  3. En tot slot, voor de Groenfractie zijn betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor elke Gentenaar een cruciale voorwaarde. Dit werd ook terecht als één van de grote bekommernissen geuit door 'Iedere Stem Telt'. Zoals gezegd, inspanningen worden geleverd, maar we zijn er nog niet.

De keuzes voor een leefbare, veerkrachtige en kindvriendelijke stad uiten zich ook in de keuzes voor het budget dat nu voorligt. 

Ik wil dan ook namens de Groen-fractie de betrokken ambtenaren en kabinetsmedewerkers bedanken voor het engagement en de gedrevenheid om dit begrotingswerk op tijd voor te leggen.


De cijfers zijn bekend en benoemd. Een budget in evenwicht tot in 2020, 1 jaar langer dan verplicht. Tegelijk hebben we 20 miljoen euro geïnvesteerd in nieuw beleid en bijna een half miljard euro investeringsruimte voor de volgende legislatuur. Het meerjarenplan 2017-2020 toont aan dat Gent een jaarlijks structureel overschot van 30 miljoen euro genereert op de exploitatie. Het bestuur neemt dus zijn verantwoordelijkheid op budgettair vlak.

We zitten op het goede spoor, maar we zouden nog sneller vooruit kunnen als de bovenlokale niveaus mee aan de kar zouden willen trekken. Met de nodige investeringen bij De Lijn, wijkgezondheidscentra, extra middelen voor kinderopvang het aanpakken van de onderbemanning van het Gents politiekorps, sociale woningbouw, een leefloon boven de armoedegrens, de strijd tegen kinderamoede of voldoende middelen voor begeleiding op maat naar job… Het zou nog krachtiger en beter kunnen als we de handen in elkaar kunnen slaan, in belang voor de Gentenaars. Bovendien zet Gent zijn beste beentje voor bij sociale economie, maar blijft een Vlaams groeipad voorlopig uit, zodat extra jobs er niet komen. - Bram Van Braeckevelt

Uit begroting blijkt heel duidelijk dat we in 2017 versterkt zullen inzetten op samenleven, netheid en verkeersleefbaarheid.


Laat me beginnen met verkeersleefbaarheid.

3 april 2017 zal een belangrijke dag worden voor onze stad.
Met de invoering van het circulatieplan stijgt de levenskwaliteit én de bereikbaarheid van onze stad. Er is en er wordt hard gewerkt om knooppunten die er nog kunnen zijn weg te werken. Er wordt dus weldegelijk aan de zogenaamde randvoorwaarden gewerkt. Bv. aan voldoende parkeerplaatsen op de park&rides en de verbinding naar het centrum. Er is ook de nodige aandacht voor wie minder goed te been is door de invoering van people movers. Tegelijk maakt het investeringsbudget in fietsfaciliteiten zeer duidelijk dat we samen de modal shift willen realiseren. Symbool hiervan is de fietsambassade, maar laat ons toch ook niet de concretisering van het stadsdistributiecentrum vergeten dat op een slimme manier onze stad bereikbaar houdt.


Een leefbare stad, is ook een propere, een nette stad.

In het actieplan Proper Gent staan er drie sporen centraal: preventie, opruimen en repressie. De investering 'meer geel op straat' kwam er al in 2015, met 20 bijkomende medewerkers en 4 nieuwe netheidscoaches, maar ook de verdubbeling van sluikstortrondes etc. En we zien hoopvolle resultaten. Volgens de netheidsbarometer was de afgelopen zomer de netste van de laatste drie jaar. De gemiddelde netheidsgraad van januari tot eind september 2016 bedroeg 87.7% en zit nog net onder de beleidsdoelstelling van 88%. Hiernaast zien we ook al twee jaar op rij een daling van het ingezameld gewicht van sluikstorten. Dit zijn duidelijk twee positieve trends, maar wij willen meer. Vandaar dat we in deze begroting middelen voorziet voor bijkomende aanwervingen tegen sluikstorten en ook 9 medewerkers extra voor ‘minder hinder’ in het openbaar domein en bemiddeling bij GAS… Wat ons tot bij de politie brengt.

 

Ik verwees al eerder naar de diversiteit van Gent. Iedereen heeft baat bij een Gentse weerspiegeling, ook in het politiekorps. Groen klopt al langer op de nagel om concrete stappen te zetten om de diversiteit in het korps te vergroten en stelde al heel wat vragen daarover in de gemeenteraad. Hierop werden verschillende engagementen genomen: vormingen, wervingsacties,… Toch blijven er drempels: de aantrekkelijkheid van het korps voor Gentenaars met andere origine en de taalvaardigheid bij formele procedures. Daarom komen er in 2017 drie nieuwe diversiteitsmentoren bij. Zoals reeds aangebracht in de commissie vindt de Groenfractie dit een belangrijk engagement en zal een goede achtergrond (opleiding, ervaring) en de actieve rol van de mentoren in de verschillende gemeenschappen cruciaal zijn om dit te laten slagen. De bijkomende 30 inspecteurs bieden ook kansen om bij de nieuwe aanwervingen de diversiteit te vergroten. Ze zullen de nabijheid van de politie bij de burgers verhogen en die nabijheid van de politie is voor Groen van belang. Net als de preventieve rol van de bijkomende buurtstewards of verbindende rol van straathoekwerkers.


In de begroting 2017 staat ook een duidelijk blok aan toekomstperspectief voor mens, dier en milieu.

Te beginnen bij het verleden, waarbij de juiste locatie voor ons erfgoed ook voor de komende generatie Gentenaars, trotse Gentenaars mag maken. Het dierenasiel dat concreet wordt, moet onze dieren een waardige opvang bieden die ze verdienen. Verder wint de rol en het debat over stadsontwikkeling steeds meer aan belang. We kijken uit naar de effecten van de verdere professionalisering van de kwaliteitskamer, de versterking van de cel architectuur en natuurlijk de nieuwe stadsbouwmeester.


Ook deze budgetronde levert bijkomende investeringen op voor de kinderen en jongeren van onze stad.

De 3,5 VTE brugfiguren voor de scholen zullen de drempel voor het onderwijs verlagen voor de scholen(buurten) waar dit noodzakelijk is. Er komen overigens ook gezondere en lekkere maaltijden in het stadsnet. En er start een haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een 'Huis van de Jeugd' in het complex Baudelohof. Er wordt 100.000 euro extra geïnvesteerd in jeugdwerk en 33.000 euro aan huursubsidies. Dan is er nog niets gezegd over de verschillende afwerkingen aan de scholen en bijkomende capaciteit. Ook in de kinderopvang komen er 8 medewerkers bij en heel wat aanstaande ouders die een opvangplaats zoeken voor de kinderen zullen blij zijn met de concretisering van Tinkelbel, een centraal aanmeldingspunt voor alle kinderopvanginitiatieven in Gent. Naast het georganiseerd aanbod van kinderopvanginitiatieven, wordt er ook een kleine 200.000 euro geïnvesteerd in mobiele speelprikkels in Gent, waarvan onze fractie alvast uitkijkt naar de concretiseringen er van.


Tot slot.

De kindvriendelijke stad die we willen zijn, is er voor elk kind. Zowel kinderen en gezinnen in armoede, als voor kinderen met een migratieachtergrond.
Daarom stemmen we straks ook over de vernieuwde samenwerking tussen verschillende actoren in de stad om er voor te zorgen dat kinderen vanuit intra-europese migratie begeleid kunnen worden in hun toekomstperspectief. Ook hier neemt Gent de pioniersrol op met een laagdrempelig initiatief. Laat me met die pioniersrol van dit rood-groen en blauw bestuur afronden.

Want finaal is dat wel wat Gent doet. Pionieren.
We nemen onze verantwoordelijkheid voor en samen met de Gentenaars. En we blijven als stad ook pionieren, samen met de Gentenaars en het middenveld. We geven Gentenaars die het nodig hebben mee een plek in onze stad en pakken problemen aan waar die zich stellen. Met een groter wordende bevolking houden we ons budget op het spoor en blijven we ambitieus in het aangaan van uitdagingen. En dan komt het resultaat van 'de Strafste Gemeente' niet uit de lucht gevallen. Het is een mooie duw in de rug voor dit bestuur. Het maakt ook duidelijk dat de sfeerschepping van sommigen ook overdreven is. Een titel als 'Strafste Gemeente' mag er niet voor zorgen dat we achterover leunen. Want uitdagingen zijn er nog wel, voldoende en kwaliteitsvolle huisvesting, diversiteit een plek geven in onze stad, een stad op maat van Gentenaars.

Ik ben samen met de Groenfractie, blij en fier, dat we met ons beleid van vandaag de afspraak met de komende generaties niet missen. Gentenaars zijn rebels en kritisch. Openheid, transparantie, maar vooral samenwerken zorgt er voor dat we een sterkere kindvriendelijke, veerkrachtige en leefbare stad kunnen worden. - Bram Van Braeckevelt


Tags: