Lage emissiezone in Gent

Voor Groen Gent zijn een leefbare stad en een gezonde leefomgeving van groot belang. Samen met de Gentse bestuursploeg zet Groen deze legislatuur sterk in op een meer duurzame mobiliteit en een betere luchtkwaliteit. Door werk te maken van een autoluwe stad zal de gunstig evoluerende luchtkwaliteit in Gent verder verbeteren. Toch zit er momenteel nog teveel roet en fijn stof in de lucht. Een groot deel van de schadelijke roetuitstoot is afkomstig van de oude dieselauto’s in de stad. Dat is slecht voor onze gezondheid. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen lopen hierbij extra risico’s. Een slechte luchtkwaliteit leidt immers tot diverse longaandoeningen en hart- en vaatziekten. In 2012 duidde de Wereldgezondheidsorganisatie luchtverontreiniging in zijn geheel zelfs als kankerverwekkend aan.

Stad Gent wil verder werk maken van een gezondere en een leefbaarder stad door vanaf 2020 een lage emissiezone (LEZ) in te voeren. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen voor bepaalde voertuigcategorieën toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot van het voertuig. De Vlaamse Regering maakt het sinds dit voorjaar mogelijk om dergelijke zones in te voeren. Stad Gent zet deze legislatuur al sterk in op een meer duurzame mobiliteit en een betere luchtkwaliteit. De invoering van een LEZ vanaf 2020 kan er mee voor zorgen dat de personen-, bestel- en vrachtwagens die de stad binnenrijden een stuk schoner worden.

Het is een bewuste keuze van de Stad Gent om nu al te kiezen voor de invoering van een LEZ vanaf 2020. Schepen voor Leefmilieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse: “We willen de Gentenaars en de Gentse bedrijven de nodige tijd geven om zich maximaal voor te bereiden en zich geleidelijk aan te passen. Als stad zullen we niet alleen informeren en sensibiliseren, maar ook volop de kaart trekken van ondersteunende maatregelen en overgangsmaatregelen richting 2020.”

Vanaf 1 januari 2017 wordt een sensibiliseringscampagne uitgerold zodat de Gentenaars en Gentse bedrijven een goede keuze maken bij de aanschaf van een tweedehandsvoertuig, zodanig dat die ‘LEZ-proof’ is. Voor deze campagne zal er worden samengewerkt met de autoverdelers. Verder zal Stad Gent de duurzame vervoersmodi verder aanmoedigen door naast de al bestaande ondersteunende maatregelen nog bijkomende ondersteunende en overgangsmaatregelen uit te werken. Op die manier zullen de Gentenaars en de Gentse bedrijven maximaal begeleid worden met het oog op de invoering van een lage emissiezone in 2020.

Schepen Heyse: “Uiteraard zal de binnenstad bereikbaar blijven voor iedereen, ook voor wie de wagen nodig heeft. Met de invoering van een LEZ trekken we wel duidelijk de kaart van de schone voertuigen en werken we aan een gezondere leefomgeving met een betere luchtkwaliteit.”

Tags: