Klimaat & Energie - Natuur & Groen

Hieronder vind je alles over Klimaat & Energie - Natuur & Groen. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Klimaat & Energie

Natuur & Groen

Afvalarme circulaire stad, Geluid en Lucht

 Gent heeft een energietransitie nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om alvast wijken fossielvrij te verwarmen zullen we onderzoeken waar dat kan door warmtenetten en energie uit zon en bodem. Bedrijven die over veel restwarmte beschikken kunnen actief betrokken worden. Per wijk moet een strategie uitgewerkt worden.

Eerst moeten we inzetten op energie-efficiëntie. Woningen renoveren verhoogt het comfort én verlaagt de energiefactuur; de aanpak van energiearmoede moet deel zijn van het klimaatbeleid. Ook de tertiaire sector en bedrijven moeten energie-efficiënt werken. De Stad geeft het goede voorbeeld door verder te gaan dan passiefbouw. We zullen voorbeelden van ‘energiepositieve’ gebouwen (die meer energie produceren dan ze verbruiken) in de kijker zetten.

We willen een maximum aan lokale duurzame hernieuwbare energieproductie. Het windpotentieel in de haven moet maximum benut worden en Gent moet een echte ‘zonnestad’ worden. We willen dat Gentenaars kunnen participeren via energiecoöperatieven. ‘Power to the people’ vraagt bovendien actief medebeheer.

Ook de lokale voedselstrategie is een onderdeel van ons klimaatbeleid. We stimuleren de korte voedselketen, de duurzame voedingsproductie en –consumptie. We gaan voedselverspilling tegen en hergebruiken voedselafval als grondstof. We zetten dus ook in op de sociale meerwaarde van voedsel.

 

Wil je meer weten? Hier vind je alles over de thema's Klimaat en Energie.

 

We realiseren de groennorm* voor elke Gentenaar, prioritair in dichtbebouwde woonwijken. Langs drukke wegen kan groen fijn stof capteren en de luchtkwaliteit in de woonwijken verbeteren. Groen en water zorgen ook voor afkoeling en plaatsen voor verpozing.

We laten kleinere en grotere zones over aan de natuur om de rijkdom aan dieren en planten te doen toenemen. Wijkgroen, lanen en tuinen moeten een fijnmazig groennetwerk vormen waar iedereen moet kunnen van genieten; niet-benutte percelen schakelen we in voor natuur. We koesteren onze grotere natuurgebieden en breiden het aantal bossen uit.

Vanaf de planning van nieuwe natuur– en groenprojecten werken we echt samen met alle Gentenaars. Zij geven de projecten mee vorm, geven aan wat belangrijk is en steken de handen uit de mouwen bij het onderhoud.

*De groennorm bepaalt dat er voor elke inwoner van de stad Gent binnen een wandelafstand van 400 meter minstens 10 m² groen moet aanwezig moet zijn in een park dat minstens 1 ha groot is.

Wil je meer weten? Hier vind je alles over de thema's Natuur en Groen.

 

Ons afvalbeleid is ecologisch, sociaal, integraal en efficiënt. We sensibiliseren, ruimen op en handhaven - ‘de vervuiler betaalt’ maar wie het financieel moeilijk heeft krijgt een tegemoetkoming.

We kiezen voor een duurzame circulaire stad. Producten delen, herstellen, hergebruiken, herbestemmen, recycleren wordt het nieuwe normaal, in samenwerking met alle Gentenaren, bedrijven, organisaties en bezoekers. We vragen Vlaanderen om statiegeld op blikjes en flesjes en een verbod op wegwerpzakjes. De Stad geeft zelf het voorbeeld door een innovatief en evoluerend circulair aankoopbeleid.

Via een gericht beleid (stadsontwikkeling, ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid) zorgen we voor gezonde lucht. De stad moet nog meer autoluw worden; auto’s met fossiele brandstof worden uitgefaseerd ten voordele van meer elektrische auto’s. Bij de herinrichting van drukke verkeersassen moet de impact op luchtkwaliteit worden bekeken. Er moeten leefbare alternatieven komen voor het B401-viaduct in Ledeberg en het E17- viaduct in Gentbrugge. Tot slot: we pogen de impact van de Stad (als lokale overheid) te vergroten op de uitstoot van fijn stof door de industrie.

Geluidsoverlast moet beperkt worden om onze stad leefbaar te houden. Sommigen ondervinden last van buren- en nachtlawaai, maar het grootste probleem is lawaai door verkeer. Tegen 2030 willen we het geluidsniveau van wegverkeer overal onder de 70 decibel. We streven naar een autoluwe stad met een zo stil mogelijk wagenpark, maar investeren ook in infrastructuurverbeteringen en snelheidsverlagingen. We maken ook werk van meer openbare ‘luwteplekken’ zoals binnentuinen, pleinen en parken, maar ook een plekje langs de waterkant of zelfs een begraafplaats.

 

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'circulaire stad, geluid en lucht'.