Iedereen aan de slag, een slag in het water?

Een job en een degelijk inkomen hebben, is belangrijk. Maar voor wie het nu al moeilijk heeft om aan een job te geraken, zou de zoektocht wel eens nog moeilijker kunnen worden. Er bestaan wel al tal van initiatieven om mensen die verder van de arbeidsmarkt staan kwaliteitsvol te begeleiden, maar de drempels om in te stappen in zo’n begeleiding worden steeds hoger.

De oorzaak hiervan ligt bij het Vlaams beleid en een halsstarrig vasthouden aan het mantra van doorstroming naar het 'normaal economisch circuit’. Op zich een nobele doelstelling, maar pijnlijk onrealistisch. De besparingsijver van de Vlaamse regering, zo vreest Bram, zal finaal een duurdere factuur betekenen voor de hele samenleving. Een kenmerkend voorbeeld is de Vlaamse hervorming van het PWA-stelsel.

 

In Gent is de meerwaarde van een actief Plaatselijk tewerkstellingsagentschap duidelijk en kunnen heel wat mensen in een precaire situatie zo enerzijds een centje bijverdienen en anderzijds een maatschappelijk relevant engagement opnemen. Na acties van de vakbonden zijn de plannen van de bevoegde minister aangepast en is er een beter toekomstperspectief voor wie vandaag binnen het PWA-statuut aan de slag kan.

 

Terecht, want we weten dat er niet alleen nu maar ook in de toekomst mensen zullen zijn die zich in een precaire arbeidssituatie bevinden en ver van de arbeidsmarkt zullen blijven staan. Voor die mensen is integratie in het zogeheten ‘normaal’ economisch perspectief eerder een drempel tot tewerkstelling dan een oplossing.

 

Bram Van Braeckevelt: "Onze grootste bezorgdheid gaat uit naar de kortgeschoolden, voor wie er in het algemeen te weinig vacatures zijn, en naar diegenen in een begeleidingstraject zonder dat er perspectief is op een vaste, degelijke job."

 

Schepen van Werk, Rudy Coddens (sp.a) deelt  die bezorgdheid. Het stadsbestuur geeft dan ook regelmatig een signaal aan de Vlaamse regering om de band met de meest kwetsbare werkzoekenden niet te laten varen. De systemen die vroeger min of meer omkadering boden, worden op losse schroeven gezet, waardoor er voor deze mensen steeds minder alternatieven zijn.

 

Bram: "Alleen kan de stad de uitdaging om toch aan de hoge noden tegemoet te komen, niet aan." Twee derde van de werkzoekenden behoort tot één of meerdere kansengroepen, met een stijgende problematiek van digibetisme, taalachterstand, mobiliteitsdrempels, niet voldoende scholing of werkervaring, ...  Gelukkig gaan er in Gent heel wat begeleiders en bedrijven enthousiast aan de slag om mee(r) toekomstperspectief te bieden. 

Tags: