Groen trots op investeringen OCMW Gent

Voor de laatste keer deze legislatuur heeft de OCMW-raad de budgetopmaak goedgekeurd. Liliane De Cock drukte haar tevredenheid uit over de uitvoering van de gemaakte beleidsbeslissingen. Ook gaf ze mee dat voor de Groen-fractie een verdere uitbreiding van de pro-actieve rechtenbenadering van het grootste belang is. En daarvoor het nodige personeel moet voorzien worden.

De afgelopen jaren nam het OCMW héél wat ambitieuse beslissingen om de beschikbare middelen optimaal in te zetten in de strijd tegen armoede, om ouderenzorg kwalitatief uit te bouwen en om de dienstverlening laagdrempelig te houden.

“In het laatste jaar van de legislatuur werken we een aantal beleidskeuzes af. Zo opent eind dit jaar het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht met nieuwe afdelingen voor specifieke doelgroepen en bouwen we bijkomende assistentiewoningen. We evalueren en verfijnen eerder gemaakte beleidskeuzes: zo wordt in de strijd tegen armoede de Aanvullende Financiële Hulpverlening uitgebreid en versterkt en wordt het Gentse dienstenbedrijf verder uitgebouwd om een kwalitetief activeringstraject op maat van de cliënt mogelijk te houden” aldus Liliane De Cock.

Maar in 2018 maken we ook nieuwe keuzes: een pilootproject rond Community Health Workers moet de toegang van mensen in armoede tot gezondheidszorg faciliteren en laagdrempeliger maken.

Liliane drong ook aan op inspanningen om lopende initiatieven met een meerwaarde te garanderen, zoals het project Groene Zorg dat op de Heiveldsite bewoners en buren wil samenbrengen in een vernieuwend aanbod van buitenwerk en natuurbeleving. De voorzitter garandeerde dat het project verder zal worden ontwikkeld en uitgebouwd maar meer gespreid in de tijd. 

Tags: