Goede eerstelijnszorg verzekeren

Goede eerstelijnzorg is in het belang van alle burgers. Mensen worden graag goed en snel geholpen bij medische of psychosociale problemen. Dit geldt des te meer voor maatschappelijk kwetsbare mensen.  Dit voorjaar heeft  minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg kenbaar gemaakt. Lokale besturen worden opgeroepen om samen met de belangrijkste zorgpartners vorm te geven aan “eerstelijnszones”. Gezien het belang van deze hervorming, wou Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia weten hoe dit proces in Gent verloopt.

In zijn antwoord erkende schepen Tapmaz (sp.a) het belang van deze hervorming. De schepen benadrukte achter het plan te staan: de bouwstenen van de Eerstelijnszone Gent zijn immers ‘doelgerichte zorg’, ‘regie bij de patiënt’ en ‘zorgzame wijk’. Dit vereist meer interdisciplinaire samenwerking, inhoudelijke afstemming tussen de zorgpartners en ondersteuning bij de zorgplanning.

De schepen antwoordde dat we ondertussen in Gent een jarenlange traditie hebben van samenwerking en afstemming binnen de gezondheids- en welzijnssector. Deze samenwerking werpt nu haar vruchten af. Zo diende de stedelijke gezondheidsraad al een voorstel voor  pilootproject in bij de minister. Dit voorstel werd niet weerhouden. Belangrijker is dat alle deelnemende partners o.a. Stad, OCMW, de Gezondheidsraad, de Wijkgezondheidscentra, Huisartsenvereniging, Mantelzorgers, …  zich engageerden in één groot Veranderteam, binnen de grenzen van de Stad. Dit team bereidt de vorming en concrete werking van de Eerstelijnszone voor; hun voorstel wordt later teruggekoppeld naar een breder netwerk van betrokkenen en dan ingediend bij de minister. 

Zeneb is tevreden met dit antwoord: “Als alle betrokken partners niet het eigenbelang maar het belang van de burger voor ogen houden, kan dit een versterking van de eerstelijnszorg bevorderen. En dat moet toch de bedoeling zijn”. 

Tags: