Gent, een toekomstvaardige stad

Dirk Holemans - tussenkomst bij budgetbesprekingen (verkorte versie)

In 2013 en 2014 stond de stad voor een grote saneringsoefening. Maar liefst 105 miljoen euro moest er bespaard worden. Vandaag is dit zo goed als rond, en is het budget op een goede manier, vanuit eigen beleidskeuzes, op orde gezet. Zo is in de eerste plaats bespaard op de eigen organisatie en is het Gentse middenveld maximaal ontzien. Bovendien voorziet het meerjarenplan ook forse investeringen, volledig in de lijn van de langetermijn visie van Gent op weg naar een sociaalecologische stad.

Het besparingsplan was vooral een harde dobber voor het personeel. Oorspronkelijk was voorzien dat er tegen 2019 435 personeelsleden (VTE ) minder zouden zijn, niet via naakte ontslagen, maar door het niet volledig vervangen van de uitstroom. Door de lage inflatie en de door de federale regering geplande indexsprong, is er ruimte ontstaan om dit plan te milderen. Hierdoor zullen een 100-tal jobs bij de stedelijke administratie extra kunnen worden behouden.

Na twee jaar onzekerheid, zullen de stadsdiensten zich vanaf 2015 terug volop kunnen concentreren op de eigen werking en het beleid, met name de uitvoering van het bestuursakkoord. Hiertoe werd het voorbije jaar al een aantal beleidsplannen en nota’s goedgekeurd en een aantal beleidsreglementen gestemd. Het parkeerplan werd goedgekeurd, de beleidsnota onderwijs en opvoeding, het actieplan geluid. Heel binnenkort worden ook het mobiliteitsplan en het klimaatplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Kortom, op een stelselmatige manier worden grote en kleine bakens verzet om in deze stad een sociaal-ecologisch project te realiseren dat nergens anders in Vlaanderen een plek krijgt en dat inspeelt op die vernieuwende, creatieve sfeer die Gent zo eigen is.

Ook het budget voor 2015 is daar een uiting van:

Grote investeringen in onderwijs en kinderopvang (niet alleen in gebouwen, maar ook in ondersteuning en begeleiding van personeel en kinderen), de aanwerving van de nieuwe kindersecretaris en sterk inzetten op de kindvriendelijkheid van infrastructuur en evenementen. Twee miljoen euro voor de aanleg van fietspaden, extra inspanningen voor fietsinfrastructuur en meer oog voor verkeersveiligheid en fietscomfort; de invoering van zone 30 in de binnenstad, meer dan een miljoen euro voor de voetpaden en een beter beheer van het voetgangersgebied. Voor milieu, klimaat en energie: subsidies voor duurzame wijken en de energiezuinige renovatie van sociale woningen, een actualisatie van de luchtkwaliteitsmaatregelen en acties tegen lawaaioverlast. De voedselstrategie wordt verder ontwikkeld met als prioriteiten de korte keten en het tegengaan van voedselverspilling, o.a. met de overschotdoos.

We blijven dus met Groen met volle overtuiging achter het bestuursakkoord staan en aan de invulling die eraan gegeven wordt met dit beleid en dit budget. Toch zijn er ook een aantal bekommernissen. Een eerste is de realisatiegraad van de investeringen: het zal belangrijk zijn dat van alles wat op stapel gezet wordt, er ook een groot aandeel gerealiseerd wordt de komende jaren. Een tweede bezorgdheid is de renovatie van bestaande sociale woningen en de bouw van bijkomende woningen, in een stad waar een hoge nood is aan betaalbare en eigentijdse woningen. Hier zal het alle hens aan dek zijn om de nodige projecten rond te krijgen met de bijhorende financiering op Vlaams niveau. Ieder niveau en elke instelling zal hierbij zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen: het stadsbestuur, de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en last but not least de Vlaamse Regering. Een laatste moeilijkheid is de besparingsronde die nu vanuit het Vlaams niveau op ons afkomt, waarbij een heel aantal Vlaamse subsidies voor Gents beleid zullen afnemen. Vlaanderen schuift hiermee een aantal facturen door op vlak van onder meer jeugd, cultuur, sport, sociale economie, onderwijs enzovoort. Het zal belangrijk zijn om die donkere wolken uit Brussel goed op te vangen en de nodige veerkracht te hebben om het uitgestippelde beleid niet in het gedrang te laten komen. En om zo te tonen dat er ook in moeilijke tijden vooruitgang kan gemaakt worden, mensen hoop te geven en vooral goesting in de toekomst.

In deze stad is de werkwijze duidelijk: we bouwen samen met de Gentenaars aan de toekomst. We nemen met het klimaatbeleid ook onze mondiale verantwoordelijkheid en gaan op zoek naar nieuwe vormen van solidariteit.
Gent is met andere woorden een toekomstvaardige stad, en daar mogen we heel fier op zijn.

Tags: 

Bijlagen: