2015: voor OCMW Gent een jaar vol kansen en uitdagingen

Liliane De Cock – Raad voor maatschappelijk Welzijn – 12 mei 2016 – Tussenkomst bij de voorstelling van de beleidsevaluatie 2015

 

Op de OCMW-raad werd de beleidsevaluatie van 2015 voorgesteld. Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock nam in naam van de drie meerderheidspartijen het woord en wees op de realisaties achter de cijfers. Een beleidsevaluatierapport bevat een veelvoud aan cijfermateriaal maar wat voor de Gentenaars echt van tel is, is waarvoor de financiële middelen in de praktijk aangewend worden. Liliane wees onder meer op de toename van het aantal artikel 60 tewerkstellingen, zowel in de publieke sector als  privé. Hieraan gekoppeld werd de bezorgdheid geuit over de afschaffing van verschillende tewerkstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid. Onder meer op het beleidsdomein van werk, maar ook in het sociaal beleid, vangt het OCMW momenteel de lacunes in het Vlaams en

Bij de voorstelling van het beleidsplan gisteren werd ook duidelijk dat OCMW Gent, meer als het Vlaams stedelijk gemiddelde, inzet op sociale dienstverlening. Liliane wees erop dat we bewust kiezen voor structurele maatregelen die een verschil maken voor de Gentenaar. Zo is in 2015 beslist om het totale budget van de aanvullende financiële hulpverlening te verhogen. In de loop van 2016 zal een nieuw systeem van aanvullende steun de bijkomende middelen vooral toewijzen aan die mensen en gezinnen die er het meest nood aan hebben, met extra aandacht voor kinderarmoede.  

 

Hieronder vindt u Liliane haar integrale tussenkomst: 

 

Beste voorzitter, collega’s,

Namens de ocmw fracties van sp.a, de Open-VLD en Groen wil ik graag even terugblikken naar 2015, een jaar van uitdagingen en kansen.

Bij de start van deze bestuursperiode hebben we ons de ambitie gesteld om op de verschillende OCMW terreinen: sociale dienstverlening, ouderenzorg en wonen, de kwaliteit van leven van de Gentenaars verhogen.

In 2015 werden hier opnieuw belangrijke stappen in gezet.

Binnen de uitvoering van ons bestuursakkoord vallen volgende realisaties op

 

 • De toename van het aantal artikel 60 tewerkstellingen, belangrijk om mensen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zo hun kans op een duurzame tewerkstelling te verhogen. Vooral de toename bij privé werkgevers kan een positieve evolutie betekenen. Bij deze stijging dienen we blijvend aandacht te hebben voor de kwaliteit van de begeleiding, tijdens en na het traject artikel 60.

 

 • Ook verder inzetten op taalactivering. Door mensen die het moeilijker hebben om te leren via een schools systeem de mogelijkheid te geven om Nederlands te leren en te oefenen op de werkvloer, verhogen we ook hun kansen op integratie en dit blijkt wel degelijk zijn vruchten af te werpen.

 

 • er is ook een toename van het aantal studenten dat met steun van ons OCMW studies kan aanvatten en afwerken zodat ook zij in de toekomst op eigen benen kunnen staan en hun weg maken in onze samenleving. Het is dus belangrijk om hier blijvend op in te zetten.

 

 • en natuurlijk blijven we onze strijd tegen de onrechtvaardigheid van armoede bij de Gentenaars in het algemeen en bij gezinnen met kinderen in het bijzonder, verder zetten via uitbreiding van structurele maatregelen. Het verhogen van het totale budget aan aanvullende financiële hulpverlening en de vernieuwing van het systeem zijn hierbij belangrijke stappen vooruit.

 

 • Wonen blijft onze achillespees: waar ons SVK zich in 2015 volop voorbereidde op een fusie met SVK Woonfonds is dit door het faillissement van Woonfonds helemaal anders uitgedraaid. Onze mensen hebben grote inspanningen moeten leveren om zoveel mogelijk betaalbare woningen te recupereren voor de sociale verhuurmarkt. De inspanningen worden in 2016 nog verhoogd en dat is ook nodig want de druk op de Gentse woningmarkt blijft hoog en wie enkel een bescheiden inkomen heeft valt vaak uit de boot bij het vinden van een geschikte woning.

 

 • Meer inzetten op wooncoaching zodat mensen niet alleen een woning vinden maar die ook kunnen behouden is hier eveneens een belangrijk en succesvol speerpunt, net zoals het actief blijven zoeken naar alternatieve woonvormen.

 

 • binnen het departement OZ heeft men zich maanden lang ingezet om tot een plan van reorganisatie te komen dat inspeelt op de maatschappelijke veranderingen én de interne verbeterpunten om zo de Gentse senior een aanbod op maat te kunnen bieden. Het resultaat ligt hier vanavond voor.

 

 • nu al zorgen we ervoor dat iedere senior zelf kan kiezen hoelang zij/ hij zelfstandig wil blijven wonen, of men in een assistentiewoning wil wonen of toch een WZC en dit o.a. door onze bijdrage in de verblijfskosten in assistentiewoningen.

 

 • Ook wordt er ingezet op nieuwe woonvormen, zoals groepswonen voor Senioren wat niet alleen een antwoord biedt op een woonnood, maar ook vereenzaming bij de Gentse Senioren tegengaat.

 

 • Door het actieplan duurzaamheid goed te keuren hebben we nu eveneens op dat vlak een structureel plan van aanpak en naast de milieuwinst, zal het rendement hiervan de komende jaren nog duidelijker uit de cijfers blijken. Duurzaamheid is een traject dat blijvende aandacht verdient en binnen ons OCMW nu ook ruimer meegenomen wordt bij velerlei beslissingen,

 

 • en tenslotte wij zijn als OCMW een belangrijke werkgever: ook hier hebben we, binnen de besparingsmarges, gezorgd voor een verantwoorde uitbreiding van het  personeelsbestand waar dat nodig was om de werklast voor de mensen beheersbaar te houden en om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

 

Ons OCMW  is vaak  het laatste sociale opvangnet in de  samenleving, daaruit vloeit de verantwoordelijkheid voort om in te spelen op zowel bestaande noden als op nieuwe evoluties. Zo hebben we ons tijdig voorbereid op de gevolgen van  de asielcrisis door  de oprichting van een Task Force, getrokken door de voorzitter en met inzet van onze expertise en mensen. Zo kan de stad hier een antwoord bieden en dit zowel nu al als voor de verwachte toename van erkende vluchtelingen de komende maanden.

Ons OCMW slaagt er ook in om dit allemaal te doen binnen een financieel gezonde context. Deze is het resultaat van een goed beheer en van een alerte en proactieve visie op verschillende beïnvloedende factoren, zoals het subsidiebeleid en andere maatregelen van hogere overheden.

Het feit dat we als OCMW Gent kunnen rapporteren dat we financieel gezond blijven en in staat zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen in tijden van verhoogde noden is goed nieuws. Maar de druk op ons OCMW vergroot. Meer en meer zien we ons verplicht op bepaalde maatregelen zelf te gaan financieren omdat de financiering vanuit hogere overheden wegvalt of dreigt weg te vallen. De vraag dringt zich op hoelang we dit  kunnen maar ook willen doen.

We zien ook een verbreding van ons publiek. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat meer en meer mensen moeten gebruik maken van het OCMW als allerlaatste vangnet. Het feit dat onze Maatschappelijk Assistenten aangeven dat mensen die vroeger geen gebruik moesten maken van onze dienstverlening nu wel die nood hebben, geeft aan dat meer en meer mensen slachtoffer zijn van de waterval die ons sociaal systeem aan het worden is. Een waterval met als laatste punt het OCMW.

 

Het is dus van belang, voor elke Gentenaar, dat ons beleid zoveel mogelijk afgesteld blijft op de noden van onze cliënten en er zoveel mogelijk in slaagt hen te ondersteunen in hun behoeften.

 

Dit om de cliënt de mogelijkheid te blijven bieden om zelf de kracht te vinden om opnieuw aan de slag te gaan, in huisvesting te voorzien, de Nederlandse taal te leren, kwalitatief te wonen op een oudere dag, een sociaal netwerk op te bouwen… Het uiteindelijke doel blijft dat zo weinig mogelijk mensen onze dienstverlening nodig hebben!

 

Tenslotte  willen we onze financieel beheerder en alle medewerkers van het departement financiën bedanken voor hun harde werk en voor deze heldere rapportage.

 

En bij uitbreiding onze dank aan al onze medewerkers voor hun niet aflatende inzet dag na dag.

 

 

Tags: